Governancecode

De Monumentenwacht Gelderland conformeert zich aan de Codes Culture Sector.

De Governance Code Cultuur geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant bestuur van en door culturele instellingen en richtlijnen voor toezicht daarop. De code heeft betrekking op de Nederlandse gesubsidieerde culturele instellingen.

De acht principes van de Governance Code Cultuur zijn:

  1. De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren.
  2. De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan (‘pas toe én leg uit’). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af (‘pas toe óf leg uit’).
  3. Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.
  4. Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daar naar.
  5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de resultaten van de organisatie.
  6. Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de organisatie.
  7. De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een professionele en onafhankelijke wijze uit.
  8. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

Contact

Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle gegevens altijd up to date en volledig juist zijn. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die onverhoopt voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Wij houden ons aanbevolen voor verbeteringen en nuttige aanvullingen.

Met subsidie van: