Abonnee worden

Hieronder vindt u informatie over de voordelen en de voorwaarden van een abonnement. Klik op een item voor meer.

● Regelmatig inspecteren

Een goed onderhouden gebouw staat er beter bij en gaat langer mee. Bovendien blijkt dat regelmatig onderhoud veel minder kost dan een ingrijpende restauratie. Daarnaast is een monument met authentieke details waardevast.
Om tijdig en liefst preventief maatregelen te kunnen nemen, voeren wij periodiek inspecties uit. De frequentie en de gedetailleerdheid hangen af van de aard en omvang van het bouwwerk en de wensen van de abonnee. In het algemeen worden grotere, ingewikkelde objecten jaarlijks geïnspecteerd en kleinere, overzichtelijke gebouwen tweejaarlijks. Een periodieke, vakkundige inspectie door onze gespecialiseerde medewerkers geeft de zekerheid dat u verval van uw pand voorblijft.

● Monumentenwacht komt overal

In principe komen onze inspecteurs overal. Van de hoogste torenspits tot in het diepste gewelf. Waar nodig maken ze gebruik van speciale klimuitrustingen of materieel om te kunnen abseilen. Ook kunnen we in overleg met u een hoogwerker inzetten. Voorwaarde voor het inspecteren is uiteraard dat de werkzaamheden geen onverantwoorde risico’s opleveren. Sinds kort hebben we ook de beschikking over drones.

● Ook kleine herstel- en onderhoudswerkzaamheden

Tijdens de inspectie verrichten onze monumentenwachters ook kleinschalige onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Dit vanuit de praktische overweging ‘we zijn er nu toch’. Voorbeelden zijn het schoonmaken van goten, ontstoppen van hemelwaterafvoeren, herplaatsen of vervangen van dakpannen en leien, het terugkloppen van opgewaaid daklood en het provisorisch verhelpen van kleine schades, zeker als die lekkages veroorzaken. Het onderhouds- en herstelwerk wordt op uurbasis verrekend.

● Meer dan een overzichtelijk rapport

Na de inspectie wordt de aangetroffen toestand van het gebouw vastgelegd in een overzichtelijk rapport. Dit is op een vaste manier opgebouwd. Per onderdeel wordt de staat van onderhoud aangegeven. Daarnaast bevat het rapport adviezen voor onderhouds- en herstelmaatregelen op de korte en langere termijn.
De bouwkundige rapportage vormt de basis voor de onderhoudsplanning of eventueel een restauratieplan. Het biedt ook goede uitgangspunten voor werkomschrijvingen en kostenramingen. Een inspectierapport kan vereist zijn om in aanmerking te komen voor subsidie of gunstige financiering.

● Voor elke eigenaar of beheerder van een monumentaal object

In principe kunt u voor elk gemeentelijk of rijksmonument in de provincie Gelderland een abonnement afsluiten. Ook gebouwen die niet de status van beschermd monument hebben, maar wel deel uitmaken van een beschermd dorps- of stadsgezicht of van een gebied van bijzondere cultuurhistorische waarde, kunnen voor een abonnement in aanmerking komen. De mogelijkheden worden per geval beoordeeld. Hierbij speelt de cultuurhistorische waarde een doorslaggevende rol.

● Deskundig en onafhankelijk advies

Onze inspecteurs zijn bouwkundig geschoolde vakmensen [link naar 21], die vaak al vele jaren werkzaam zijn in de restauratie- en erfgoedsector. Zij weten precies waar ze op moeten letten bij het inspecteren van historische gebouwen. Ook weten ze welke ingrepen en behandelingen wel en niet effectief zijn. Omdat Monumentenwacht een onafhankelijke organisatie is, zonder commerciële belangen, geven onze inspecteurs objectieve adviezen. Die zijn erop gericht het monument door sober en doelmatig onderhoud op verantwoorde wijze in stand te houden. Dit voorkomt dat de eigenaar onnodig op kosten wordt gejaagd.

● Basispakket voor gereduceerd tarief

Ons basispakket bestaat uit de volgende diensten:
– het inspecteren van het aangemelde gebouwde, archeologische of groene object;
– het uitvoeren van kleinschalige herstelwerkzaamheden tijdens de inspectie;
– het rapporteren over de staat van onderhoud;
– het opstellen van adviezen voor een sobere en doelmatige instandhouding;
– het beantwoorden van vragen die met de voorgaande activiteiten samenhangen.
Voor de uitvoering van deze werkzaamheden ontvangen wij subsidie van de provincie Gelderland. Daarom bieden wij deze diensten aan voor een gereduceerd tarief. Klik op de volgende link voor meer informatie over tarieven.

● Ook aanvullende diensten

Wij bieden ook aanvullende diensten aan. Het gaat om werkzaamheden die rechtstreeks voortvloeien uit of nauw samenhangen met de activiteiten uit het basispakket. Enkele voorbeelden zijn:
– het opstellen van een werkbeschrijving voor onderhouds- of herstelwerk;
– het beoordelen van offertes;
– het verzorgen van een subsidieaanvraag voor instandhoudingswerkzaamheden;
– het in kaart brengen van mogelijkheden voor energiebesparing.

Voor aanvullende diensten wordt een marktconform tarief in rekening gebracht.

● De tarieven

Klik hier voor een overzicht van tarieven en kosten met toelichting.

● Telefonische servicedesk

Abonnees kunnen tijdens kantooruren bellen met onze telefonische servicedesk (026 – 339 17 07). U kunt hier terecht met vragen over monumentenonderhoud en financiële regelingen voor monumenten. Ook kunt u verzoeken om klein noodherstel bij acute schade aan uw pand. Buiten kantooruren kunt u een boodschap inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. U kunt uw vragen ook per mail voorleggen (info@mwgld.nl). De diensten van onze servicedesk zijn in principe kosteloos. Als dit niet meer het geval is, geven wij dit tijdig aan.

● Informatiebrochure

Er is ook een brochure beschikbaar met nadere informatie over het abonnement, inspecties, rapportages en de verdere dienstverlening. Daarin vindt u ook globale informatie over tegemoetkomingsregelingen en organisaties die voor monumenteneigenaren van belang kunnen zijn. Klik op deze link om de brochure te bekijken of te downloaden.

● Privacyverklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Monumentenwacht Gelderland een privacyverklaring opgesteld. Hierin staat onder meer dat wij persoonlijke gegevens nooit beschikbaar stellen aan derden, informatie over uw monument uitsluitend geanonimiseerd verwerken en informatie over ons objectenbestand uitsluitend beschikbaar stellen aan betrouwbare, niet-commerciële partijen zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Klik op de volgende link om de volledige privacyverklaring in te zien. Privacyverklaring MWG — PDF-bestand, 95 KB (97413 bytes)

● Algemene voorwaarden

Klik op de volgende link om de algemene voorwaarden waaronder een abonnement wordt afgesloten, te bekijken.

.


.

Hoe gaat het verder?

Als u zich heeft aangemeld als abonnee ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Daarna bellen wij u om een afspraak te maken voor de eerste inspectie.


Een inspecteur van Monumentenwacht aan het werk op een dak.

Contact

Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle gegevens altijd up to date en volledig juist zijn. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die onverhoopt voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Wij houden ons aanbevolen voor verbeteringen en nuttige aanvullingen.

Met subsidie van: